محمد داوودی

مقالات(1)

نقش معلم در تربیت دینی
نقش معلم در تربیت دینی

نقش معلم در تربیت دینی

در بخش اول، مفاهيم كليدى به‌كاررفته در عنوان پژوهش، قلمرو پژوهش و چارچوب آن مشخص شده است. نويسنده معتقد است براى روشن شدن عنوان بحث، لازم است ابتدا مفهوم واژه‌هاى كليدى «نقش، معلم، تربيت و دين» روشن شود. نويسنده در اين بخش، اين مفاهيم را در ذيل دو عنوان «نقش معلم» و «تربيت دينى» بررسى و در پايان نيز قلمرو و محدوده بحث را تعيين كرده است.
Powered by TayaCMS